AWOIS 8347 & 8346

AWOIS 8346 & 8347

Klein 521 paper machine